دبیرخانه هیأت رئیسه


 

bulletمعرفی:

مطابق بند الف ماده 10 آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها مصوب 684 مورخ 89/12/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأت رئیسه دانشگاه دومین رکن اجرایی دانشگاه می‌باشد که متشکل از رئیس دانشگاه، معاونان و مسئول دفتر نهاد نمانیدگی مقام معظم رهبری می‌باشد و با هدف فراهم كردن زمینه‌های اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادر شده از سوی وزارت، پیشنهاد نمودار تشكیلاتی و اصلاحات اداری لازم برای اداره امور داخلی دانشگاه به هیأت امناء از طریق رئیس دانشگاه، بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه نظارت بر عملكرد واحدهای دانشگاه، فراهم كردن زمینه مردمی كردن دانشگاه و كمك به خودكفایی دانشگاه و واحدهای وابسته، ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه‌های مختلف معاونت‌ها، بررسی آئین‌نامه‌های اداری و مالی و معاملاتی دانشگاه برای طرح در هیأت امناء و تهیه پیشنهادها، طرح‌ها و برنامه‌هایی كه باید در دستور كار هیأت امناء قرارگیرد، پیشنهاد بودجه سالیانه دانشگاه به هیأت امناء از طریق رئیس دانشگاه، پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های كوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج كه طبق ضوابط به اعضای آموزشی و پژوهشی تعلق می‌گیرد از طریق رئیس دانشگاه به وزارت علوم تحقیقات و فناوری جلسات هیأت رئیسه به صورت هر هفته یكبار برگزار می‌شود.

bulletقوانین و مقررات:

بند ب ماده 10- ترکیب هیأت رئیسه:
1- رئیس دانشگاه
2- معاونان دانشگاه
2-1 معاون پژوهشی و فناوری
2-2 معاون آموزشی
3-2 معاون پشتیبانی و منابع انسانی
4-2 معاون فرهنگی و اجتماعی
5-2 معاون دانشجویی
3- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

بند ب ماده 5 - نحوه انتصاب اعضای هیأت رئیسه(معاونین):
معاونان و سایر مدیران موسسه با احراز شرایط اختصاصی و عمومی توسط رئیس موسسه انتخاب و منصوب می‌گردند. همچنین تغییر و یا عزل آنان نیز از وظایف و اختیارات رئیس موسسه می‌باشد.

بند ج ماده 5 - شرایط عمومی اعضا:
شرایط عمومی كلیه مدیران موسسه (معاونین، مدیران، روسای، معاونان و مدیران دانشكده‌ها، پژوهشكده‌ها و آموزشكده‌ها، مدیران گروه‌های آموزشی و پژوهشی و مدیران سایر واحدهای دانشگاهی) به شرح ذیل می‌باشد:
» اعتقاد به اسلام و قانون اساسی، التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
» عامل بودن به واجبات و پرهیز جستن از محرمات؛
» دارا بودن تقوی دینی و التزام عملی به احكام دینی؛
» برخوردار بودن از حسن شهرت اخلاقی و وجاهت علمی و آشنا بودن به اداره امور موسسه؛
» عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های غیرقانونی.

د ـ شرایط اختصاصی معاونین موسسه:
» عضو هیأت علمی رسمی با مرتبه علمی حداقل استادیار؛
» داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با مدرك دكتری در وضعیت هیأت علمی؛
» دارا بودن مدرك تحصیلی تخصصی و یا تجربه عملی در زمینه موردنظر.
تبصره1ـ علاوه بر شرایط اختصاصی فوق، احراز رتبه اول تا پنجم (بر اساس امتیازات كسب شده از موضوع ماده یك آئین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی فعالیت‌های فرهنگی ـ تربیتی ـ اجتماعی) در میان اعضای هیأت علمی موسسه، برای معاون فرهنگی و اجتماعی الزامی است.
تبصره2ـ در شرایط استثنایی، با موافقت وزرای هریك از وزارتین داشتن مرتبه مربی با مدرك تحصیلی كارشناسی‌ارشد مرتبط برای معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت بهداشتی كافی است.

بند ج ماده 10 آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهها وظایف و اختیارات هیأت رئیسه:
» مشاركت و همكاری فعالانه در تنظیم برنامه‌های راهبردی موسسه مبتنی بر سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه كشور، نقشه جامع علمی كشور و برنامه‌‌های تقدیمی وزرای هریك از وزارتین به مجلس شورای اسلامی به منظور ارائه و تصویب در هیأت امناء
» فراهم نمودن بسترهای لازم جهت تحقق اهداف برنامه‌های راهبردی موسسه
» فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت امناء، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذیصلاح
» بررسی آئین‌نامه‌‌ها، تشكیلات، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها، دستورجلسات و سایر موارد ارائه شده از سوی معاونت‌ها و شورای موسسه به منظور طرح در هیأت امناء و یا سایر مراجع ذیصلاح
» پیشنهاد بودجه سالیانه موسسه به هیأت امناء از طریق رئیس موسسه
» تنوع بخشی به منابع مالی موسسه از طریق جذب كمك‌های مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و سایر منابع دیگر پس از اخذ مجوزهای لازم از هیأت امناء و یا سایر مراجع ذیصلاح
» پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های كوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج كه طبق ضوابط به اعضای آموزشی، پژوهشی تعلق می‌گیرد از طریق رئیسه موسسه به وزارت
» بررسی و تصویب پیشنهادات ارائه شده در خصوص فعالیت‌های تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تربیت بدنی كه براساس تقویم سالیانه مؤسسه ارائه گردیده است
» نظارت و پیگیری گزارشات تربیتی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و ... با هماهنگی دیگر دستگاه‌های ذیربط تا حصول نتیجه
» بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیات رئیسه توسط واحدهای تابعه موسسه و نظارت بر عملكرد آنان
» ارزیابی عملكرد حوزه‌های مختلف موسسه و بررسی گزارشات ادواری در شورای موسسه
» ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه‌های مختلف موسسه

bulletاعضای هیأت رئیسه دانشگاه:

  • رئیس دانشگاه
  • معاون آموزشی
  • معاون پژوهشی و فناوری
  • معاون دانشجویی
  • معاون فرهنگی و اجتماعی
  • معاون پشتیبانی و منابع انسانی
  • مدیرکل دفتر ریاست

bulletبرنامه زمانبندی جلسات:

جلسات هیأت رئیسه هر هفته روزهای یکشنبه تشکیل می‌شود

bulletارتباط با ما:

  • تلفن: 82883049
  • دورنگار: 88007598
  • Email: fatemehjafari@modares.ac.ir