اداره کل حوزه ریاست


 

دفتر ریاست دانشگاه در حوزه‌های مختلفی انجام وظیفه می‌کند؛