معاونین دانشگاه


 

معاون آموزشی
اسداله کردنائیج
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد

معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی
ابراهیم خدایار
دانشیار دانشکده علوم انسانی

معاون دانشجویی و فرهنگی-اجتماعی
صادق دردایی جوقان
استادیار دانشکده علوم و فناوری‌های بین رشته‌ای

معاون پژوهشی و فناوری
امیر عبداله زاده
استاد دانشکده فنی و مهندسی