متن کامل خبر


 
دستیابی دانشکده علوم‌پزشکی در "محور تولید دانش" به رتبه سوم دانشگاه‌های تیپ دو کشور

خلاصه خبر: نتایج ارزشیابی فعالیت های دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی کشور در حیطه تحقیقات و فناوری سال ۹۹ اعلام شد. بر اساس این گزارش دانشکده علوم پزشکی دانشگاه در ارزشیابی محور تولید دانش رتبه سوم دانشگاه های تیپ دو را کسب کرد.

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نتایج ارزشیابی فعالیت های دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی کشور در حیطه تحقیقات و فناوری سال ۹۹ را منتشر کرد. در بخش ارزشیابی جامع تحقیقات و فناوری بدون در نظر گرفتن تیپ دانشگاهی، دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و تبریز به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم کشوری شدند. در بخش ارزشیابی محور تولید دانش دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در بین دانشگاههای تیپ دو موفق به کسب رتبه سوم شد.
گزارش ارزشیابی فعالیت های دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی کشور در حیطه تحقیقات و فناوری سال ۹۹ در بخش های: ارزشیابی جامع تحقیقات و فناوری بدون در نظر گرفتن تیپ دانشگاهی (کشوری)، ارزشیابی جامع تحقیقات و فناوری، ارزشیابی محور تولید دانش، ارزشیابی محور ساختار تحقیقات و فناوری، ارزشیابی محور تولید فناوری و ارزشیابی اثرگذاری پژوهش های سلامت (پایلوت) منتشر شد.
7 مهر 1400 / تعداد نمایش : 971