متن کامل خبر


 
ابقاء و انتصاب مدیران گروههای آموزشی

خلاصه خبر: از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی فناوری آب و علوم و صنایع چوب و کاغذ منصوب و مدیران گروه های آموزشی بیماری شناسی گیاهی و خون شناسی ابقاء شدند.

بر اساس احکام صادره دکتر محمدرضا شهبازبگیان به عنوان مدیر گروه بین رشته‌ای فناوری آب دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای و دکتر امیر خسروانی به عنوان مدیر گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی منصوب و دکتر مجید پدرام به عنوان مدیر گروه بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی و دکتر سعید کاویانی به عنوان مدیر گروه خون شناسی دانشکده علوم پزشکی در سمت خود ابقاء شدند.
رییس دانشگاه همچنین در نامه ای جداگانه از تلاش و خدمات صادقانه دکتر مهدی رحمانی مدیر پیشین گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ تقدیر و تشکر کرد.


6 تیر 1400 / تعداد نمایش : 495