متن کامل خبر


 
"آیین کاشت نهال سرو" در دانشگاه

خلاصه خبر: همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر "آیین کاشت سه سرو" در ورودی شمال دانشگاه با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود.

در سالروز آزادسازی خرمشهر و به عنوان بخشی از برنامه های پاسداشت چهل سالگی دانشگاه ؛ "آیین کاشت سه سرو" در ورودی شمال دانشگاه ساعت ۱۲:۳۰ روز دوشنبه سوم خرداد ماه ۱۴۰۰ با حضور اعضای هیات رییسه، اعضای شورای دانشگاه، مسئولان و سایر دانشگاهیان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.
سرو یکی از سه شاخصه اصلی نشـان جدید دانشگاه تربيـت مـدرس است. عنصر سرو در نشان دانشگاه سـه بـار تکـرار شـده کـه یـادآور سـه شـعار اصلـی خـرد، دانـش و راستی دانشـگاه اسـت.
نقش سرو در فرهنگ ایرانی- اسلامی نشـانه ای قدرتمند از رویـش، ایستادگی و مـردان بـزرگ، آزادگی و جاودانگی اسـت؛ درختـی کـه در فصـل هـا و آب و هـوای مختلـف همواره سبز و مقاوم زندگـی مـی کنـد.
سـرو راسـت قامـت از دیربـاز علامـت خـاص ایرانیـان بـوده اسـت. سـرو در عیـن حـال مظهـری از جنبـه مثبـت و مفرح روح و زندگـی مذهبـی است و از ایـن روسـت کـه مکان هـای مقـدس ایـران بـا درخـت سـرو إحاطة شده اند.


2 خرداد 1400 / تعداد نمایش : 485