متن کامل خبر


 
ابقاء مدیران گروههای آموزشی

خلاصه خبر: از سوی رییس دانشگاه مدیران گروه های آموزشی جغرافیای سیاسی، باستان شناسی، تاریخ و مهندسی مکانیک بیوسیستم در سمت خود ابقاء شدند.

بر اساس احکام صادره دکتر محمدرضا حافظ نیا به عنوان مدیر گروه جغرافیای سیاسی، دکتر حامد وحدتی به عنوان مدیر گروه باستان شناسی و دکتر مقصود علی صادقی به عنوان مدیر گروه تاریخ دانشکده علوم انسانی و دکتر احمد بناء کار به عنوان مدیر گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی در سمت خود ابقاء شدند.


1 اردیبهشت 1400 / تعداد نمایش : 728