متن کامل خبر


 
برگزاری آزمون تافل در اردیبهشت ۱۴۰۰

خلاصه خبر: دانشگاه تربیت مدرس در اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ آزمون زبان انگلیسی (در سطح تافل) به صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می کند.

دانشگاه با ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ذﯾﺼﻼﺡ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩﺗﺴﻬﯿﻼﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ (ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡﭘﺎﯾﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ)، اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ آزمون ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ (ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻓﻞ) را ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽﻭ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﺹ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮐﺮﻭﻧﺎ برگزار می کند.
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﻨﺠﺶ(Vocabulary - Structure-(Reading Comprehension ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﺪﻧﺼﺎﺑﯽﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ.
گفتنی است اطلاعیه ثبت نام در سال جدید منتشر خواهد شد.


27 اسفند 1399 / تعداد نمایش : 944