متن کامل خبر


 
انتشار گزارش سنجش رضایتمندی کارمندان و ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی

خلاصه خبر: در هفتاد و هفتمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه که ۱۴ دی ماه ۹۹ برگزار شد، گزارش سنجش رضایتمندی کارمندان و گزارش ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ ، توسط مدیر دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد ارائه شد.

در این نشست رییس دانشگاه ضمن تشکر از دکتر نهاوندی و همکاران دفتر نظارت بر طراحی و ارائه راهکار توسط معاونت پشتیبانی، برای اصلاح و بهبود عواملی که در نظرسنجی رضایتمندی کارمندان دارای رضایت کمتری هستند، تاکید کرد.
سنجش میزان رضایتمندی کارمندان طی یک نظرسنجی در آبان ماه سال جاری توسط دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد با همکاری مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه، در سامانه پایش و ارزیابی دانشگاه انجام شد. در این نظرسنجی میزان رضایت از عواملی شامل: نظام پرداخت، سبک رهبری، نوع شغل، شرایط فیزیکی، جو سازمانی و فرصت های پیشرفت، آموزش کارمندان، امنیت شغلی، امکانات رفاهی و توصیه به دیگران برای اشتغال در دانشگاه در قالب پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت.
در گزارش مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد، میزان رضایت از هر عامل ارائه و همچنین پیشنهادها و انتقادات کارمندان مطرح شد.
در هفتاد و هفتمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه همچنین گزارش ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷، ارائه شد. در این گزارش، ارزیابی گروه های آموزشی براساس شاخص های آموزشی، پژوهشی، داشتن برنامه گروه، نظم و رعایت ظوابط، تعداد/ رتبه اعضای هیات علمی، برونگرایی/ تعاملات بین المللی گروه، ارایه الکترونیکی گروه، خوداتکایی مالی گروه مشتمل بر ۳۳ نشانگر و برپایه دو نوع ارزیابی خوشه بندی و سطح بندی (در دانشکده) انجام شده است. همچنین نتایج سه ساله گذشته به صورت نمودار روند میانگین نشانگر و همچنین روند ضعیف ترین مقدار نشانگر در سه سال اخیر ارائه شد.
دکتر احمدی این گزارش را با توجه به بررسی روند سه سال گذشته دارای قوت و با ارزش دانست و بر ضرورت استفاده از نتایج آن توسط ذی نفعان تأکید کرد.


24 دی 1399 / تعداد نمایش : 1598