متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران گروههای آموزشی

خلاصه خبر: از سوی رییس دانشگاه؛ مدیران گروه های آموزشی استخراج و شیمی تجزیه و مدیر گروه بین رشته ای سنسور و بیوسنسور منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره دکتر جعفر خادمی به عنوان مدیر گروه استخراج دانشکده فنی و مهندسی، دکتر نادر علیزاده به عنوان مدیر گروه شیمی تجزیه دانشکده علوم پایه و دکتر احمد مشاعی به عنوان مدیر گروه بین رشته ای سنسور و بیوسنسور دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای منصوب شدند.
رییس دانشگاه همچنین در نامه هایی جداگانه از دکتر احمدرضا صیادی مدیر پیشین گروه استخراج، دکتر احمد مانی مدیر پیشین گروه شیمی تجزیه و دکتر علیرضا محجوب سرپرست پیشین گروه بین رشته ای سنسور و بیوسنسور به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشکر کرد.


2 آذر 1399 / تعداد نمایش : 1358