متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروههای آموزشی

خلاصه خبر: از سوی رییس دانشگاه مدیران گروه های آموزشی علوم باغبانی، طراحی کاربردی، زیست شناسی دریا، آموزش پرستاری، آبخیزداری، سنجش از دور، مهندسی صنایع و علوم تشریح منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره دکتر مهدی عیاری به عنوان مدیر گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دکتر حامد احمدی به عنوان مدیر گروه طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک، دکتر محمد صادق علوی به عنوان مدیر گروه زیست شناسی دریا دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی و دکتر سیما محمد خان کرمانشاهی به عنوان مدیر گروه آموزش پرستاری دانشکده علوم پزشکی، دکتر مهدی وفاخواه به عنوان مدیر گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دکتر علی شمس الدینی به عنوان مدیر گروه سنجش از دور دانشکده علوم انسانی، دکتر توکتم خطیبی به عنوان مدیر گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها و دکتر ایمان حلوایی به عنوان مدیر گروه علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی منصوب شدند.
رییس دانشگاه همچنین در نامه هایی جداگانه از دکتر علیرضا بابائی مدیر پیشین گروه علوم باغبانی، دکتر غلامحسین لیاقت مدیر پیشین گروه طراحی کاربردی، دکتر صابر خدابنده مدیر پیشین گروه زیست شناسی دریا و دکتر حسن ناوی پور مدیر پیشین گروه آموزش پرستاری، دکتر سید حمیدرضا صادقی مدیر پیشین گروه آبخیزداری، دکتر محمد شریفی کیا مدیر پیشین گروه سنجش از دور، دکتر الهام یاوری مدیر پیشین گروه مهندسی صنایع و دکتر مژده صالح نیا مدیر پیشین گروه علوم تشریح به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی تقدیر و تشکر کرد.


25 آبان 1399 / تعداد نمایش : 1431