متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروههای آموزشی

خلاصه خبر: از سوی رییس دانشگاه؛ مدیران گروه های آموزشی فیزیولوژی، پژوهش و تاریخ هنر و نانو مواد منصوب و مدیر گروه آموزشی حقوق مالکیت فکری در سمت خود ابقاء شدند.

بر اساس احکام صادره دکتر حسین عزیزی به عنوان مدیر گروه فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی، دکتر اصغر فهیمی به عنوان مدیر گروه پژوهش و تاریخ هنر دانشکده هنر و معماری و دکتر رضا پور صالحی به عنوان مدیر گروه نانو مواد دانشکده فنی و مهندسی منصوب و دکتر محمود صادقی به عنوان مدیر گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق در سمت خود ابقاء شدند.
رییس دانشگاه همچنین در نامه هایی جداگانه از دکتر سید جواد میرنجفی زاده مدیر پیشین گروه فیزیولوژی، دکتر رضا افهمی سرپرست پیشین گروه پژوهش و تاریخ هنر و دکتر سهراب سنجابی مدیر پیشین گروه نانو مواد به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشکر کرد.


30 مهر 1399 / تعداد نمایش : 1396