متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروههای آموزشی ویروس شناسی و نانوبیوتکنولوژی منصوب و مدیران گروه های آموزشی انفورماتیک پزشکی و شیمی تجزیه در سمت خود ابقا شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر مهرداد روانشاد با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه ویروس شناسی دانشکده علوم پزشکی و دکتر الناز تمجید شبستری با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) دانشکده علوم زیستی منصوب و دکتر علی اصغر صفائی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه انفورماتیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی و دکتر احمد مانی ورنوسفادرانی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه شیمی تجزیه دانشکده علوم پایه در سمت خود ابقا شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر حوریه سلیمان جاهی مدیر پیشین گروه ویروس شناسی و دکتر طاهره توحید مقدم مدیر پیشین گروه نانوبیوتکنولوژی دانشگاه به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروههای آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.


17 شهریور 1399 / تعداد نمایش : 997