متن کامل خبر


 
انتخاب مقاله دانش آموخته دانشگاه به عنوان مقاله برتر سال 2020 انجمن علوم خاک آمریکا

خلاصه خبر: مقاله مستخرج از رساله دکتری دانش آموخته گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه، به عنوان مقاله برتر سال ۲۰۲۰ انجمن علوم خاک آمریکا انتخاب شد.

مقاله مستخرج از رساله دکتری لیلا غلامی دانش آموخته گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه با عنوان "تاثیر خاک‌پوش کاه و کلش بر فرسایش پاشمانی، رواناب و تولید رسوب از کرت‌های فرسایش یافته" که با راهنمایی دکتر سید حمیدرضا صادقی (عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی) و مشاوره دکتر مهدی همایی (عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی) انجام شد، به عنوان "مقاله برتر سال 2020 حفاظت و مدیریت منابع خاک و آب" انجمن علوم خاک آمریکا معرفی گردید.
در این مقاله به استفاده از کاه و کلش برنج به عنوان یک روش زیستی و دوستدار محیط زیست برای کاهش هدررفت آب و خاک پرداخته شده است. رویکرد مورد استفاده در شرایط مختلف آزمایشگاهی موید تاثیر معنی دار خا‌کپوش مورد نظر در مهار مؤلفه‌های هدررفت آب و خاک بوده به نحوی که میزان ضریب رواناب و هدررفت خاک را به‌ترتیب به‌میزان 16 و 63 درصد کاهش داده است. در حال حاضر بقایای زراعت‌های برنج و گندم در اغلب نقاط کشور سوزانده می‌شود و کاربرد کارآمدی برای آن مد نظر قرار نگرفته است.
دکتر غلامی در حال حاضر استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری است.
گفتنی است انجمن علوم خاک آمریکا معتبرترین انجمن تخصصی مرتبط با حوزه خاک در جهان است که مدیریت فعلی آن در دانشگاه Nebraska مستقر است.


6 شهریور 1399 / تعداد نمایش : 1784