متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروههای آموزشی

خلاصه خبر: از سوی رییس دانشگاه مدیران گروه های آموزشی محیط زیست، مخابرات و جغرافیای طبیعی منصوب و مدیر گروه آموزشی بیوتکنولوژی کشاورزی در سمت خود ابقاء شدند.

بر اساس احکام صادره دکتر نادر بهرامی فر به عنوان مدیر گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دکتر نادر مکاری به عنوان مدیر گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و دکتر منوچهر فرج زاده اصل به عنوان مدیر گروه جغرافیای طبیعی دانشکده علوم انسانی منصوب و دکتر نیما احمدی به عنوان مدیر گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشکده کشاورزی در سمت خود ابقاء شدند.
رئیس دانشگاه همچنین در نامه هایی جداگانه از دکتر سید محمود قاسمپوری مدیر پیشین گروه محیط زیست، دکتر محسن غفاری مدیر پیشین گروه مخابرات و دکتر سیاوش شایان مدیر پیشین گروه جغرافیای طبیعی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشکر کرد.


8 مرداد 1399 / تعداد نمایش : 1171