متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی دروس مدرسی و علوم سیاسی منصوب و مدیران گروه های آموزشی خاکشناسی و بهداشت حرفه ای در سمت خود ابقا شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر عباس برومند اعلم با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه دروس مدرسی و دکتر شهروز شریعتی با رتبه علمی استادیار به عنوان سرپرست گروه علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی منصوب و دکتر رسول راهنمایی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی و دکتر حسن اصیلیان با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه بهداشت حرفه ای دانشکده علوم پزشکی در سمت خود ابقا شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر ناصر نیکوبخت مدیر پیشین گروه دروس مدرسی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.


24 تیر 1399 / تعداد نمایش : 1266