متن کامل خبر


 
گزارش تخصصی شماره ۵۴ "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، پنجاه و چهارمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "ارزشیابی تحصیلی در آموزش های غیر حضوری شبکه ای" توسط دکتر غلامعلی منتظر استاد و طیبه گشول دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.
این گزارش ضمن بررسی شکل های مختلف ارزشیابی و راه های احراز اصالت در پدید آوری در آموزش از دور، بهترین راهکار پیشنهادی در بلند مدت را گرایش به شکل های نوین آموزش و تغییر رویکرد از آموزش به یادگیری می داند.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


15 تیر 1399 / تعداد نمایش : 1919