متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی دانشگاه

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه مدیران گروه های آموزشی ژنتیک، علوم سیاسی و مهندسی و مدیریت آب منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره دکتر بهرام محمدسلطانی به عنوان مدیر گروه ژنتیک دانشکده علوم زیستی، دکتر شهروز شریعتی به عنوان مدیر گروه علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی و دکتر جمال محمدولی سامانی به عنوان مدیر گروه مهندسی و مدیریت آب دانشکده کشاورزی منصوب شدند.
رئیس دانشگاه همچنین در نامه هایی جداگانه از دکتر مجید صادقی زاده مدیر پیشین گروه ژنتیک و دکتر مسعود غفاری مدیر پیشین گروه علوم سیاسی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشکر کرد


19 خرداد 1399 / تعداد نمایش : 947