متن کامل خبر


 
انتشار گزارش تخصصی شماره ۳۲ "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوای علمی و اطلاعات معتبر، سی و دومین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "بحران کرونا و بازآفرینی نقش مرزهای بین المللی" توسط دکتر محمدرضا حافظ نیا استاد گروه جغرافیای سیاسی دانشکده علوم انسانی و ابراهیم احمدی دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی تهیه و در اختیار عموم قرار گرفت.
این گزارش با بررسی بحران کرونا و فلسفه اندیشی درباره پدیده مرز، پیامدهای بحران کرونا بر اندیشه مرز همانند اهمیت درک مقیاس جغرافیایی، رد انگاره بی دولتی و توسعه ملی گرایی را تشریح می کند.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"


11 خرداد 1399 / تعداد نمایش : 1266