ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناس تلفن
1 آزمایشگاه زبان روسی زبان روسی آقای حسین قدسی 021-82883669
2 آزمایشگاه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی آقای حسین قدسی 021-82883669
3 آزمایشگاه باستان‌شناسی باستان‌شناسی آقای امیررضا رستم پور 021-82884689
4 آزمایشگاه سفال باستان‌شناسی آقای امیررضا رستم پور 021-82884689
5 آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی خانم فاطمه هاشمی 021-82884692
6 آزمایشگاه روانشناسی روانشناسی خانم معصومه دارابی 021-82884616
7 آزمایشگاه زبان فرانسه زبان فرانسه آقای حسین قدسی 021-82883669
8 آزمایشگاه زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی آقای حسین قدسی 021-82883669
9 آزمایشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی خانم صنم علیلو 021-82883648
10 آزمایشگاه آوا شناسی زبان‌شناسی آقای حسین قدسی 021-82883669
11 آزمایشگاه جغرافیا و برنامه ریزی شهری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری آقای محمد علیزاده 021-82884679
12 آزمایشگاه جغرافیا و برنامه ریزی شهری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری آقای محمد علیزاده 021-82884679
13 آزمایشگاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی آقای محمد علیزاده 021-82884679
14 آزمایشگاه جغرافیای سیاسی جغرافیای سیاسی آقای محمد علیزاده 021-82884679
15 آزمایشگاه سنجش از دور سنجش از دور خانم فاطمه هاشمی 021-82884692