•  علوم سياسی
    مدیر گروه
    دکتر جلیل دارا

آمار و اطلاعات

گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس که در سال 1364 تاسیس شده است یکی از نخستین و موثرترین گروه‌های آموزشی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس به شمار می‌رود. اعضای هیات علمی این دپارتمان به صورت تمام‌وقت در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان می‌پردازند. هدف اصلی از تشکیل این گروه در دانشگاه تربیت مدرس، ارائه آموزش‌های لازم به دانشجویان و توانمندسازی آنها برای پژوهش و تحلیل نظری مسائل و اندیشه‌های سیاسی در قالبی کاربردی است. این دپارتمان مقطع کارشناسی ارشد را در علوم سیاسی و مقطع دکتری رشته علوم سیاسی را در دو گرایش «مسائل ایران» و «اندیشه‌های سیاسی» در سرفصل‌هایی روزآمد، ارائه می‌دهد. آموزش نظریه‌های جدید، تبیین منطق تحولات سیاسی و فکری به همراه تاکید بر پژوهش در مسائل مورد نیاز روز در ایران و جهان از ویژگی‌های مهم فعالیت‌های علمی اعضای این دپارتمان محسوب می‌شود.
گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در حال حاضر یکی از مهم‌ترین کانون‌های پرورش دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد و دکتری در مرزهای دانش علوم سیاسی است. از فعالیت دانشجویان گروه انتشار مجله علمی – تحقیقی، برگزاری جلسات نقد علمی با همکاری استادان و مشارکت در فعالیت‌های صنفی و سایر امور دانشجویی در دانشگاه است. دانش‌آموختگان این گروه از توانمندترین دانش آموختگان علوم سیاسی کشور در حوزه مسائل آموزشی، پژوهشی و امور اجرایی کشور به شمار می‌روند. این گروه در حال حاضر دارای یک استاد تمام، سه دانشیار و پنج استادیار با تخصص‌های گوناگون در اندیشه‌های سیاسی و مسائل ایران است. تقویت و تاکید بر آموزش پژوهش محور، توجه به مباحث روش شناسی، تاکید بر دروس میان رشته‌ای، توسعه همکاری‌ با سایر گروه‌های علوم سیاسی، افزایش تعاملات بین‌المللی، پذیرش دانشجویان خارجی، راه اندازی دوره پسا دکتری و روزآمدسازی برنامه‌های آموزشی دروس بر اساس تخصص‌محوری اعضا، مهمترین برنامه‌های راهبردی گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت را تشکیل می‌دهد.