•  فلسفه، حکمت و منطق
    مدیر گروه
    دکتر داود حسینی چفلی

آمار و اطلاعات

همزمان با تأسیس دانشگاه تربیت مدرس و آغاز به كار دانشكدۀ علوم انسانی در سال 1361، دانشگاه در رشته فلسفه و كلام اسلامی در مقطع كارشناسی‌ارشد دانشجو پذیرفت. از سال 1364 با تأسیس گروه‌های تخصصی آموزشی در دانشكده علوم انسانی «گروه فلسفه و كلام اسلامی» فعالیت سازمانی خود را آغاز نمود. گروه در سال 1369 با پذیرش دانشجو در دو گرایش فلسفه و کلام اسلامی و فلسفه‌ـ‌منطق در مقطع دكتری وارد دومین مرحله فعالیت خود شد. با اصلاح ساختار سازمانی دانشكدۀ علوم انسانی در سال 1375 نام گروه به «فلسفه و حكمت» تغییر یافت. در سال 1376 كارشناسی‌ارشد فلسفۀ غرب در گروه تاسیس شد. در سال 1383 نام گروه به "فلسه و حکمت و منطق" تغییر یافت.

درحال حاضر این رشته‌ها در گروه دایر هستند.

کارشناسی‌ارشد:

  • فلسفه‌ـ‌منطق
  • فلسفه و کلام اسلامی
  • فلسفۀ غرب

دکتری:

  • فلسفه‌ـ‌منطق
  • فلسفه و کلام اسلامی

براساس شاخص رتبۀ آزمون ورودی كارشناسی‌ارشد دانشجویان، گروه فلسفه و حكمت و منطق دانشگاه تربیت مدرس در سال‌های اخیر در دو گرایش فلسفه و کلام اسلامی (مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری) و فلسفه‌ـ‌منطق (مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری) رتبه اول كشوری را حائز است. در گرایش فلسفه غرب گروه در همین سال‌ها رتبۀ سوم را داشته است. بسیاری از دانش‌آموختگان دكتری فلسفه دانشگاه تربیت مدرس اعضای هیأت علمی گروه‌های فلسفۀ دانشگاه‌های كشور هستند یا در خارج کشور به تحقیق و تدریس مشغول هستند.