• زبان فرانسه
  مدیر گروه
  دکتر محمود رضا گشمردی

آمار و اطلاعات

گروه فرانسه دانشگاه تربیت مدرس در سال 1368 در بخش زبانهای خارجی دانشکده علوم انسانی این دانشگاه و به همت مرحوم دکتر میرحسنی تأسیس شد. دانشگاه تربیت مدرس در میان دانشگاههای دولتی تنها دانشگاهی بود که به تأسیس رشته آموزش زبان مبادرت ورزید. 

رسالت و هدفهای گروه آموزشی

اهداف گروه آموزشی زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس از همان بدو امر همیشه اهداف اندازه پذیر بوده و تا حد امکان و تا جایی که از همکاری و حمایت مسئولین بالاتر برخوردار بوده به بیشتر این اهداف دست یافته است.

الف - اهداف آموزشی: اهداف آموزشی گروه به شرح زیر بوده:

 1. ایجاد رشته ترجمه شناسی در مقطع دکتری
 2. تجهیز گروه به آزمایشگاه زبان
 3. بازنگری سرفصل های موجود و به روزرسانی دروس
  • جایگزین کردن دروس کاربردی به جای دروس تاریخی و تئوری محض
 4. جذب هیأت علمی مورد نیاز همراه با توسعه گروه
 5. ایجاد گرایش آموزش زبان با رویکرد شناختی در مقطع دکتری
 6. ایجاد آموزش مجازی
  • تهیه نرم افزارهای آموزش زبان که از این میان، بندهای 5 و 6 اهداف آموزشی هنوز در مرحله آماده سازی زیرساختها و گردآوری ملزومات هستند.

  ب - اهداف پژوهشی:
 7. ایجاد هسته های پژوهشی در گروه
 8. تلاش برای تعامل با گروه های مرتبط در راستای ایجاد فعالیت های بینا رشته ای
 9. راه اندازی مجله تخصصی گروه
  • تولید مقاله و کار در زمینه های مورد نیاز

  ج-اهداف عرضه خدمات تخصصی:
  1. تلاش برای کاربردی کردن رشته با توجه به اسناد بالا دستی
   • نیازسنجی در جامعه و تعیین مشکلاتی که برای حل آنها به رشته ما نیاز هست.
   • تولید کتب آموزشی
   • تهیه و تولید نرم افزارهای آموزشی در جهت بهینه سازی آموزش زبان. • مبادرت به تهیه فرهنگهای دوزبانه گوناگون