•  علوم تربيتی
    مدیر گروه
    دکتر علیرضا صادق زاده قمصری

آمار و اطلاعات

معرفی

گروه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس در سال 1366 تأسيس شد. در بدو امر در مقطع كارشناسی‌ارشد در رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت به پذيرش دانشجو اقدام نمود و سپس در رشته فلسفه تعليم و تربيت و رشته برنامه ريزی درسی در مقطع دكتری به پذيرش دانشجو مبادرت ورزيد.
آموزش و تربيت دانش‌آموختگانی كه بتوانند بخشی از نياز جامعه به كادر متخصص و مجرب در حوزه‌های آموزشی و تربيتی سازمان‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها را تأمين نمايند، از جمله اهداف تأسيس گروه تعليم وتربيت مي‌باشد. انجام پژوهش‌های بنيادی در حوزه مسائل اساسی تعليم و تربيت، اعم از مسائل مرتبط با برنامه‌ريزی درسی و مسائل مربوط به فلسفه تعليم و تربيت، متناظر با وضع موجود و چشم‌انداز‌ها و چالش‌های پيش‌روی نظام‌های آموزشی و تربيتی (آموزش و پرورش و آموزش عالی) و هدايت رساله‌ها و پايان‌نامه‌های دانشجويی به سمت و سوی مذكور، از جمله رسالت‌های مهم استادان گروه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس می‌باشد.