# عنوان گروه آموزشی مقطع فهرست دروس
1 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی دکتری
2 زبان و ادبیات فارسی- ادبیات عرفانی زبان و ادبیات فارسی دکتری
3 زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عربی دکتری
4 آب و هوا شناسی ( 7 گرایش) جغرافیای طبیعی دکتری
5 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ( 3 گرایش) جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دکتری
6 جغرافیا و برنامه ریزی شهری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دکتری
7 جغرافیای سیاسی (2 گرایش) جغرافیای سیاسی دکتری
8 مدیریت ورزشی تربیت بدنی دکتری
9 فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی دکتری
10 تاریخ- گرایشهای تاریخ اسلام و تاریخ ایران بعد از اسلام تاریخ دکتری
11 جامعه شناسی- گرایش های جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی فرهنگی جامعه‌شناسی دکتری
12 زبانشناسی زبان‌شناسی دکتری
13 علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث دکتری
14 فلسفه و کلام اسلامی فلسفه و حکمت و منطق دکتری
15 فلسفه - منطق فلسفه و حکمت و منطق دکتری
16 فلسفه علم و فن آوری فلسفه و حکمت و منطق دکتری
17 آموزش زبان فرانسه زبان فرانسه دکتری
18 آموزش زبان روسی زبان روسی دکتری
19 آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی دکتری
20 علوم سیاسی - گرایش اندیشه های سیاسی علوم سیاسی دکتری
21 باستانشناسی - گرایش های ییش از تاریخ - دوران تاریخی و دوران اسلامی باستان‌شناسی دکتری
22 روانشناسی روانشناسی دکتری
23 مطالعات زنان - گرایش حقوق زن در اسلام مطالعات زنان دکتری
24 روابط بین الملل روابط بین‌الملل دکتری
25 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
26 زبان و ادبیات فارسی - گرایش ادبیات عامه زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
27 زبان و ادبیات فارسی - گرایش آموزش زبان فارسی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
28 زبان و ادبیات عربی - گرایش ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد
29 آموزش زبان عربی زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد
30 آب و هوا شناسی ( 7 گرایش) جغرافیای طبیعی کارشناسی ارشد
31 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ( 4 گرایش) جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی کارشناسی ارشد
32 جغرافیا و برنامه ریزی شهری (4 گرایش) جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری کارشناسی ارشد
33 جفرافیا سیاسی (3 گرایش ) جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
34 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیای سنجش از دور کارشناسی ارشد
35 مدیریت ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد
36 فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد
37 تاریخ- گرایشهای تاریخ اسلام - تاریخ ایران اسلامی تاریخ کارشناسی ارشد
38 جامعه شناسی جامعه‌شناسی کارشناسی ارشد
39 زبان شناسی زبان‌شناسی کارشناسی ارشد
40 علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
41 فلسفه - منطق فلسفه و حکمت و منطق کارشناسی ارشد
42 فلسفه و کلام اسلامی فلسفه و حکمت و منطق کارشناسی ارشد
43 فلسفه-گرایش فلسفه غرب فلسفه و حکمت و منطق کارشناسی ارشد
44 آموزش زبان فرانسه زبان فرانسه کارشناسی ارشد
45 آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
46 روابط بین الملل روابط بین‌الملل کارشناسی ارشد
47 علوم سیاسی علوم سیاسی کارشناسی ارشد
48 باستانشناسی (3 گرایش) باستان‌شناسی کارشناسی ارشد
49 روانشناسی عمومی روانشناسی کارشناسی ارشد
50 آموزش زبان روسی زبان روسی کارشناسی ارشد
51 مطالعات زنان - گرایش حقوق زن در اسلام مطالعات زنان کارشناسی ارشد
52 بازاریابی ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد
53 جامعه‌شناسی فرهنگی جامعه‌شناسی دکتری
54 جامعه‌شناسی سیاسی جامعه‌شناسی دکتری
55 جامعه‌شناسی توسعه اقتصادی جامعه‌شناسی دکتری
56 جغرافیای طبیعی جغرافیای طبیعی دکتری
57 جغرافیای طبیعی جغرافیای طبیعی کارشناسی ارشد
58 زبان و ادبیات فارسی در گرایش ادبیات غنایی زبان و ادبیات فارسی دکتری
59 زبان و ادبیات فارسی در گرایش ادبیات حماسی زبان و ادبیات فارسی دکتری
60 علوم تربیتی علوم تربیتی کارشناسی ارشد
61 برنامه ریزی درسی علوم تربیتی دکتری
62 فلسفه تعلیم و تربیت علوم تربیتی دکتری
63 تکنولوژی آموزشی علوم تربیتی دکتری
64 علوم سیاسی - گرایش مسائل ایران علوم سیاسی دکتری