تلفن

82883601 , 82883605

دورنگار

82883605

ایمیل

dean_hum@modares.ac.ir

آدرس

تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشكده علوم انساني
139-14115