حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


غلامحسین غلامحسین زاده
معاون اداری و مالی


میریلا احمدی
معاون آموزشی


داود حسینی چفلی
معاون پژوهشی


عیسی متقی زاده

مدیران گروه‌ها


مطالعات زنان


هاجر آذری
روانشناسی


پرویز آزادفلاح
تربيت بدنی


محمد احسانی
روابط بین‌الملل


محسن اسلامی
جغرافيا و برنامه‌ریزی شهری


عبدالرضا رکن الدین افتخاری
جغرافيا و برنامه‌ریزی روستایی


عبدالرضا رکن الدین افتخاری
دروس مدرسی


عباس برومند اعلم
زبان و ادبيات فارسی


سعید بزرگ بیگدلی
آموزش زبان انگليسی


سید ضیاءالدین تاج‌الدین
جامعه شناسی


علی محمد حاضری
جغرافیای سیاسی


محمدرضا حافظ نیا
فلسفه، حکمت و منطق


داود حسینی چفلی
علوم قرآن و حديث


کاوس روحی برندق
علوم تربيتی


سیدمهدی سجادی
علوم سياسی


شهروز شریعتی
سنجش از راه دور


محمد شریفی کیا
تاريخ


مقصود علی صادقی گندمانی
جغرافیای طبیعی


منوچهر فرج زاده اصل
زبان فرانسه


محمود رضا گشمردی
زبان‌شناسی


ارسلان گلفام
زبان روسی


محمدرضا محمدی
زبان و ادبيات عرب


فرامرز میرزائی
باستان شناسی


حامد وحدتی نسب