فاطمه داودی

فاطمه داودی

رئیس اداره پژوهش
82883320
DAVOODIF@modares.ac.ir
رحمت اله عظامی

رحمت اله عظامی

رئیس امور اداری دانشکده
82883522
EZAMI-R@modares.ac.ir
 فرهاد احمدی شیخانی
فرهاد احمدی شیخانی

كارشناس آزمایشگاه مهندسی مكانیك سنگ

82883507
sheikhani@modares.ac.ir
مریم  تقی پور نیاسر
مریم تقی پور نیاسر

کارشناس اداره ارتباط با صنعت

3533
maryam.taghipour@modares.ac.ir
محمد خدابنده
محمد خدابنده

کارشناس آزمایشگاه های بخش مهندسی مواد

3544
ابوالفضل رزاق نتاج
ابوالفضل رزاق نتاج

حسابدار

82883981
a.razzagh@modares.ac.ir
بهزاد شهبازی
بهزاد شهبازی

کارشناس آزمایشگاه فرآوری

82883516
bz_shahbazi@modares.ac.ir
 لیلا صمدی
لیلا صمدی

مدیر آموزش

82883530
samadi@modares.ac.ir
فرشته فرهنگیان نیا
فرشته فرهنگیان نیا

مسئول آزمایشگاه متالوگرافی (مهندسی مواد)

82884376
farhangi@modares.ac.ir
اسماعیل کمندی
اسماعیل کمندی

جمعدار

82883981
kamandi@modares.ac.ir
خدیجه كانطوری

كارشناس

82883501
kantouri@modares.ac.ir
کبری گیلانپور

کارشناس پژوهش

82883320
c.gilanpour@modares.ac.ir
فرحناز مروتی

کارشناس کامپیوتر

82884324
morovati@modares.ac.ir
فاطمه مكارنسب

كمك كارشناس خدمات آموزشی

82884912
fmokar@modares.ac.ir
فاطمه ملکی برجلو
فاطمه ملکی برجلو

کارشناس خدمات آموزشی

82883527
maleki@modares.ac.ir
 هادی نصیری وطن
هادی نصیری وطن

كارشناس آزمایشگاه خوردگی و حفاظت ازفلزات

82883971
nasirivatan@modares.ac.ir
مریم یزدانی
مریم یزدانی

مسئول دفتر بخش مهندسی مواد

82884390
material@modares.ac.ir