ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناس تلفن
1 نانومواد در پزشکی نانو مواد ... 3917
2 نانومواد نانو مواد ... 4911
3 نانوساختارها نانو مواد ... 3993
4 جوشکاری و NDT شناسایی و انتخاب مواد ... 4908
5 آنالیز حرارتی شناسایی و انتخاب مواد ... 3972
6 متالوگرافی شناسایی و انتخاب مواد فرشته فرهنگیان 4376
7 مکانیک شکست شناسایی و انتخاب مواد ... 3598
8 میکروسکوپ الکترونی شناسایی و انتخاب مواد 3511
9 کارگاه 4-10 شناسایی و انتخاب مواد ... 3956
10 خواص مواد شناسایی و انتخاب مواد ... 3956
11 آلومینیوم سبک شناسایی و انتخاب مواد ... 4976
12 مهندسی سطح خوردگی و حفاظت از فلزات هادی نصیری وطن 4302
13 خوردگی خوردگی و حفاظت از فلزات هادی نصیری وطن 3971
14 پوشش خوردگی و حفاظت از فلزات ... 4919
15 متالورژی پودر سرامیک ... 3970
16 کامپوزیت و سرامیک سرامیک ... 3943
17 الکتروسرامیک ها سرامیک ... 3941
18 شیشه سرامیک ... 3968
19 فلوتاسیون فرآوری مواد معدنی بهزاد شهبازی 3516
20 هیدرومتالورژی فرآوری مواد معدنی بهزاد شهبازی 3516
21 خردایش و فرایندهای فیزیکی فرآوری مواد معدنی بهزاد شهبازی 3516
22 مکانیک سنگ مکانیک سنگ فرهاد احمدی شیخانی 3534
23 مدلسازی فیزیکی مکانیک سنگ فرهاد احمدی شیخانی 82885009
24 خزش و اکوستیک مکانیک سنگ فرهاد احمدی شیخانی 4965
25 کارگاه مکانیک سنگ مکانیک سنگ فرهاد احمدی شیخانی 3507
26 حفاری مکانیزه استخراج ... 4364
27 مدلسازی فیزیکی و شبیه سازی معدن استخراج ... ...