ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناس تلفن
1 نانومواد در پزشکی نانو مواد ... 3917
2 نانومواد نانو مواد ... 4911
3 نانوساختارها نانو مواد ... 3993
4 جوشکاری و NDT شناسایی و انتخاب مواد مهندسی (متالورژی) هستی خلج 4908
5 آنالیز حرارتی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی (متالورژی) هستی خلج 3972
6 متالوگرافی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی (متالورژی) فرشته فرهنگیان 4376
7 آنالیز تخریب و مکانیک شکست شناسایی و انتخاب مواد مهندسی (متالورژی) هستی خلج 3598
8 میکروسکوپ الکترونی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی (متالورژی) فیروز کارگر 3511
9 کارگاه 4-10 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی (متالورژی) صادق خدادادی 3956
10 خواص مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی (متالورژی) صادق خدادادی 3956
11 آلومینیوم سبک شناسایی و انتخاب مواد مهندسی (متالورژی) هستی خلج 4976
12 مهندسی سطح خوردگی و حفاظت از فلزات هادی نصیری وطن 4302
13 خوردگی خوردگی و حفاظت از فلزات هادی نصیری وطن 3971
14 پوشش خوردگی و حفاظت از فلزات هادی نصیری وطن 4919
15 متالورژی پودر سرامیک ... 3970
16 کامپوزیت و سرامیک سرامیک ... 3943
17 الکتروسرامیک ها سرامیک ... 3941
18 شیشه سرامیک ... 3968
19 فلوتاسیون فرآوری مواد معدنی بهزاد شهبازی 3516
20 هیدرومتالورژی فرآوری مواد معدنی بهزاد شهبازی 3516
21 خردایش و فرایندهای فیزیکی فرآوری مواد معدنی بهزاد شهبازی 3516
22 مکانیک سنگ مکانیک سنگ فرهاد احمدی شیخانی 3534
23 مدلسازی فیزیکی مکانیک سنگ فرهاد احمدی شیخانی 3945
24 خزش و اکوستیک مکانیک سنگ فرهاد احمدی شیخانی 4970
25 کارگاه مکانیک سنگ مکانیک سنگ فرهاد احمدی شیخانی 3507
26 حفاری مکانیزه استخراج امیر حسین خاندوزی 4960
27 مدلسازی فیزیکی و شبیه سازی معدن استخراج امیرحسین خاندوزی 4960