مرتضی احمدی
استاد گروه مکانیک سنگ

مرتضی احمدی

حمید اسدی
استاد گروه شناسایی و انتخاب مواد

حمید اسدی

مصلح افتخاری
استادیار گروه مکانیک سنگ

مصلح افتخاری

محمدحسین بصیری
استادیار گروه استخراج

محمدحسین بصیری

رضا پورصالحی
دانشیار گروه نانو مواد

رضا پورصالحی

احمد جمشیدی زنجانی
استادیار گروه فرآوری مواد معدنی

احمد جمشیدی زنجانی

جعفر خادمی حمیدی
دانشیار گروه استخراج

جعفر خادمی حمیدی

محمدرضا خالصی
دانشیار گروه فرآوری مواد معدنی

محمدرضا خالصی

احمد خدادادی دربان
استاد گروه فرآوری مواد معدنی

احمد خدادادی دربان

حمید دلاوری حسن کیاده
استادیار گروه نانو مواد

حمید دلاوری حسن کیاده

مجتبی رضاخواه
استادیار گروه استخراج

مجتبی رضاخواه

سهراب سنجابی
دانشیار گروه نانو مواد

سهراب سنجابی

حامد شاه میر
استادیار گروه شناسایی و انتخاب مواد

حامد شاه میر

حمیدرضا شاهوردی
استاد گروه شناسایی و انتخاب مواد

حمیدرضا شاهوردی

تقی شهرابی فراهانی
استاد گروه خوردگی و حفاظت از فلزات

تقی شهرابی فراهانی

علیرضا صبورروح اقدم
استاد گروه خوردگی و حفاظت از فلزات

علیرضا صبورروح اقدم

رسول صراف ماموری
استاد گروه سرامیک

رسول صراف ماموری

احمدرضا صیادی
دانشیار گروه استخراج

احمدرضا صیادی

احسان طاهری
استادیار گروه مکانیک سنگ

احسان طاهری

احسان طاهری نساج
استاد گروه سرامیک

احسان طاهری نساج

امیر عبداله زاده
استاد گروه شناسایی و انتخاب مواد

امیر عبداله زاده

محمود عبدالهی
استاد گروه فرآوری مواد معدنی

محمود عبدالهی

محمود علی اف خضرائی
دانشیار گروه خوردگی و حفاظت از فلزات

محمود علی اف خضرائی

پروین علیزاده سیگارپیچ
استاد گروه سرامیک

پروین علیزاده سیگارپیچ

کامران گشتاسبی گوهرریزی
استاد گروه مکانیک سنگ

کامران گشتاسبی گوهرریزی

مهدی محسنی
استادیار گروه فرآوری مواد معدنی

مهدی محسنی

سیما محمد نژاد
استادیار گروه فرآوری مواد معدنی

سیما محمد نژاد

مسعود منجزی
استاد گروه استخراج

مسعود منجزی

امین اله موسوی نقلی
استادیار گروه استخراج

امین اله موسوی نقلی

رضا میراسمعیلی
دانشیار گروه شناسایی و انتخاب مواد

رضا میراسمعیلی

حمید رضا نجاتی
دانشیار گروه مکانیک سنگ

حمید رضا نجاتی

همام نفاخ موسوی
دانشیار گروه شناسایی و انتخاب مواد

همام نفاخ موسوی

سیدمحمدمهدی هادوی
دانشیار گروه خوردگی و حفاظت از فلزات

سیدمحمدمهدی هادوی

مهدی همائی
استاد گروه فرآوری مواد معدنی

مهدی همائی

امین یوردخانی
استادیار گروه سرامیک

امین یوردخانی

اعضای هیات علمی بازنشسته

عبدالهادی قزوینیان
دانشیار گروه مکانیک سنگ

عبدالهادی قزوینیان

سید محمدجواد کلینی
استاد گروه فرآوری مواد معدنی

سید محمدجواد کلینی

فرشید مالک قاینی
دانشیار گروه شناسایی و انتخاب مواد

فرشید مالک قاینی