•  نانو مواد
    مدیر گروه
    دکتر رضا پورصالحی

آمار و اطلاعات

گروه نانومواد گرایشی از بخش مهندسی مواد در دانشگاه تربیت مدرس است. تحقیقات ما بر روی پدیده های نانو ذرات و سنتز نانومواد خلوص بالا با خواص فیزیکی، شیمیایی و الکترونیکی مناسب برای کاربرد در زمینه‌های مختلف مهندسی متمرکز شده است.

اخبار

access deny [1368]