•  استخراج
    مدیر گروه
    دکتر جعفر خادمی حمیدی

آمار و اطلاعات

گروه استخراج مواد معدنی با هدف ایجاد یک مرکز جامع آموزشی و پژوهشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در سال 1376 تاسیس گردید. همچنین با توجه به نیاز صنعت معدن کشور و کمبود منابع انسانی متخصص در حوزه اقتصاد و مدیریت معدنی، گرایش بررسی‌های فنی و اقتصادی برای اولین بار در کشور در سال 1384، راه‌اندازی شد. این گرایش متعاقبا در سال 1392به رشته مستقل اقتصاد و مدیریت معدنی توسعه داده شد.

اخبار

access deny [1368]