# عنوان گروه آموزشی مقطع فهرست دروس
1 مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی فرآوری مواد معدنی دکتری
2 مهندسی معدن- استخراج معدن استخراج دکتری
3 مهندسی معدن- مکانیک سنگ مکانیک سنگ دکتری
4 مهندسی مواد ومتالورژی (در گروه شناسایی) شناسایی و انتخاب مواد مهندسی (متالورژی) دکتری
5 مهندسی مواد و متالوژی- خوردگی خوردگی و حفاظت از فلزات دکتری
6 مهندسی مواد و متالورژی - سرامیک سرامیک دکتری
7 فناوری نانو- گرایش های نانو مواد و نانو الكترونیک نانو مواد دکتری
8 مهندسی معدن - مهندسی فرآوری مواد معدنی فرآوری مواد معدنی کارشناسی ارشد
9 مهندسی معدن - مکانیک سنگ مکانیک سنگ کارشناسی ارشد
10 مهندسی معدن - استخراج معدن استخراج کارشناسی ارشد
11 مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی (متالورژی) کارشناسی ارشد
12 مهندسی مواد - سرامیک سرامیک کارشناسی ارشد
13 مهندسی خوردگی و حفاظت مواد خوردگی و حفاظت از فلزات کارشناسی ارشد
14 مهندسی معدن - تونل و فضاهای زیرزمینی استخراج کارشناسی ارشد
15 نانومواد نانو مواد کارشناسی ارشد
16 مهندسی معدن- فراوری مواد معدنی فرآوری مواد معدنی کارشناسی ارشد
17 مهندسی خوردگی و حفاظت مواد خوردگی و حفاظت از فلزات دکتری
18 مهندسی مواد- سرامیک سرامیک دکتری
19 مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد پیشرفته شناسایی و انتخاب مواد مهندسی (متالورژی) دکتری
20 نانومواد نانو مواد دکتری
21 مهندسی معدن- اقتصاد و مدیریت معدنی استخراج کارشناسی ارشد
22 مهندسی معدن- فراوری مواد معدنی- محیط زیست فرآوری مواد معدنی کارشناسی ارشد
23 مهندسی معدن-مکانیک سنگ- تونل و فضاهای زیرزمینی مکانیک سنگ کارشناسی ارشد
24 جوشکاری شناسایی و انتخاب مواد مهندسی (متالورژی) کارشناسی ارشد