دانشکده فنی و مهندسی

 

گروه های آموزشی

مهندسی مواد

شناسایی و انتخاب مواد

خوردگی و حفاظت از فلزات

سرامیک

نانو مواد

مهندسی معدن

مکانیک سنگ

استخراج

فرآوری مواد معدنی

 

معاون پژوهشی و فناوری

اداره امور پژوهشی

اداره ارتباط با صنعت

 

معاون آموزشی

اداره امور آموزشی و دانشجویی

 

معاون اداری و مالی

واحد مالی

اداره امور اداری