شیوه نامه اخذ شهریه تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه تربیت مدرس


صاحب سند: حوزه معاونت آموزشی

مرجع تصویب کننده: هیات رئیسه دانشگاه

مخاطب: داوطلب بین المللی/واحد بین الملل/ امورمالی حوزه معاونت آموزشی

زمان تصویب - زمان ابلاغ: 1398/7/14 - 1398/12/27

بازه اثرگذاری: 1396/7/1 و پس از آن

اطلاعات سند

  • تعداد بازدید71
  • تعداد دریافت6

برچسب ها