شیوه نامه پذیرش دانشجوی بورسیه تقاضامحور سازمان ها و موسسات تحقیقاتی


صاحب سند: مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون

مرجع تصویب کننده: شورای دانشگاه

مخاطب: داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی/ سازمان ها و موسسات

زمان تصویب - زمان ابلاغ: 98/9/18 - 98/9/27

بازه اثرگذاری: 98/9/18 و پس از آن

اطلاعات سند

  • تعداد بازدید65
  • تعداد دریافت5

برچسب ها