آیین نامه دوره دکتری تخصصی به شیوه پژوهشی ویژه دانشجویان بین المللی


صاحب سند: مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون

مرجع تصویب کننده: شورای دانشگاه

مخاطب: داوطلب بین المللی/ واحدبین الملل/مدیرگروه/ معاون آموزشی/ هیات علمی

زمان تصویب - زمان ابلاغ: 97/10/3 - 97/10/17

بازه اثرگذاری: 97/10/3 و پس از آن

اطلاعات سند

  • تعداد بازدید63
  • تعداد دریافت2

برچسب ها