شیوه نامه بکارگیری آموزشی مدرسین خبره و افراد صاحب نظر


صاحب سند: دفتر امور هیات علمی

مرجع تصویب کننده: هیات رییسه

مخاطب: هیات علمی

زمان تصویب - زمان ابلاغ: 98/04/9 - 98/06/14

بازه اثرگذاری: 98/04/9 و پس از آن

اطلاعات سند

  • تعداد بازدید34
  • تعداد دریافت2

برچسب ها