دستورالعمل عضویت هیات علمی وابسته بین المللی دردانشگاه تربیت مدرس


صاحب سند: دفتر امور هیات علمی

مرجع تصویب کننده: هیات رییسه

مخاطب: هیات علمی

زمان تصویب - زمان ابلاغ: 1396/12/21 - 1396/12/21

بازه اثرگذاری: 1396/12/21 و پس از آن

اطلاعات سند

  • تعداد بازدید22
  • تعداد دریافت2

برچسب ها