فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
کار برگ نظر خواهی ازدانش آموختگان دانش‏ آموخته 28
فرم ارتقاء مشترک 32
کار برگ نظر خواهی از دانشجویان مشترک 27
کاربرگ نظم و انضباط مشترک 18
کاربرگ نظر خواهی از مدیرگروه هیات علمی 29
کاربرگ کارگروه جذب نخبگان (فارسی ) هیات علمی 30
کاربرگ کارگروه جذب نخبگان ( انگلیسی) هیات علمی 13