افراد


 

 • حسین مرادی
 • رییس اداره بازنگری و ارتقاء کیفیت آموزشی
 • 3063
 • علی شکری
 • رییس اداره برنامه ریزی و توسعه آموزشی
 • 3024

 • آذردخت زاهدی
 • كارشناس مسئول اداره بازنگري و ارتقاء کیفیت آموزشی
 • 4129
 • فرانک فلاحتی
 • کارشناس بالندگی و توانمندسازی اعضاء هیات علمی
 • 4155
 • بهروز قلي پور
 • کارشناس مسئول اداره برنامه ریزی و توسعه آموزشی
 • 4106