آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی در دانشگاهها دانشکده ها / گروه های آموزشی
آیین نامه برنامه ریزی جامع آموزشی دانشگاه تربیت مدرس دانشکده ها / گروه های آموزشی
شرایط و ضوابط لازم برای تأسیس رشته ها (مصوب وزارتی) دانشکده ها / گروه های آموزشی
شرایط، لازم برای تأسیس رشته های جدید (مصوب شورای آموزشی) دانشکده ها / گروه های آموزشی
بخشنامه اجرایی درخصوص تفویض اختیار به دانشگاه ها برای بازنگری و تدوین برنامه های درسی دانشکده ها / گروه های آموزشی
آیین نامه توسعه و راه اندازی دوره های میان رشته ای در دانشگاه دانشکده ها / گروه های آموزشی
آیین نامه پذیرش برگزیدگان علمی دوره کارشناسی برای برای ورود به دوره دکتری (دکتری پیوسته- مصوب وزارتی) دانشکده ها / گروه های آموزشی
شیوه نامه پذیرش دانشجو در دوره های دکتری تخصصی پیوسته (از مقطع کارشناسی- مصوب شورای دانشگاه) دانشکده ها / گروه های آموزشی
دستور العمل نحوه محاسبه ظرفیت پذیرش دانشجو برای سال 99 هیات علمی
شیوه نامه تغییر برنامه درسی در گروههای آموزشی واجد شرایط دانشکده ها / گروه های آموزشی
دستور العمل نحوه محاسبه ظرفیت پذیرش دانشجو برای سال 98 دانشکده ها / گروه های آموزشی
آیین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره های دکتری تخصصی دانشجوی دکتری/ دانشجوی ارشد/مدیر گروه / هیات علمی/معاون آموزشی