اداره بازنگری و ارتقاء کیفیت آموزشی


 
 • برنامه ريزي براي ارتقاء دانش و مهارتهاي حرفه اي اعضاي هيأت علمی
 • برگزاري دوره هاي دانش افزايي، كارگاههاي آموزشي و ميزگردهاي عمومي و تخصصي ويژه اعضاي هيأت علمي
 • ارزيابي فرآيند هاي آموزشي و نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط در سطح گروهها و دانشكده ها براساس دستورالعمل مصوب دفتر ارزيابي و بهينه سازي عملكرد
 • ارائه خدمات آموزشي و مشاوره اي در حيطه وظايف اين مديريت به واحدهاي آموزشي و پژوهشي داخل و خارج از دانشگاه
 • برنامه ريزي براي برگزاري گردهمايي هاي ادواري مديران گروههاي آموزشي دانشگاه
 • ارزیابی آزمونهای سراسری دانشگاه براساس دستورالعمل مصوب دفتر ارزيابي و بهينه سازي عملكرد
 • تهيه اطلاعات و گزارشهاي آماري در امور آموزشي
 • انجام امور مربوط به بازنگري برنامه هاي آموزشي و سرفصل دروس رشته ها از سوي گروههاي آموزشي و پيگيري تصويب آن از طريق مراجع ذی ربط
 • پیگیری و تدوین گزارش سالانه مربوط به عناوین دروس و مواد آزمونی دوره‌های دکتری مربوط به دانشکده های فنی ومهندسی ، برق و کامپیوتر ، کشاروزی ، منابع طبیعی و هنر و معماری**
 • ساير امور محوله از سوي رئيس دانشگاه به عنوان بالاترين مقام اجرايي
 • شرح وظايف اين اداره براساس تغييرات بعمل آمده در چارت سازماني دانشگاه (تاپ چارت) و نظرات رياست و معاون محترم آموزشي دانشگاه و مدير محترم دفتر ارزيابي و بهينه سازي عملكرد مورد بازنگري و باز تعريف قرار گرفته است
 • در صورت هر گونه تفکیک در دانشکده های فوق و استقلال آنها انجام امور مربوط به دانشکده جدید نیز بر عهده این اداره خواهد بود