شرح وظایف


 

 1. مطالعه و بررسي رشته ها و گرايش هاي تحصيلي و برنامه ريزي براي ايجاد و توسعه رشته هاي تحصيلي جديد و مورد نياز كشور با تأكيد بر رشته هاي ميان رشته اي.
 2. تدوين برنامه هاي آموزشي و سرفصل دروس رشته ها و گرایش هاي جديد در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا به كمك گروه هاي آموزشي دانشكده هاي ذي ربط و پيگيري تصويب آن از طريق مراجع داخل و خارج از دانشگاه.
 3. همكاري در بازنگري برنامه هاي آموزشي و سرفصل دروس رشته ها از سوي گروه هاي آموزشي و پيگيري تصويب آن از طريق مراجع داخل و خارج از دانشگاه
 4. بررسي پيشنهادها و تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته ها و گرايش هاي داير دانشگاه جهت تصويب در مراجع ذي ربط
 5. برنامه ريزي براي ارتقاء دانش و مهارتهاي حرفه اي اعضاي هيأت علمي.
 6. برگزاري دوره هاي دانش افزايي، كارگاه هاي آموزشي و ميزگردهاي عمومي و تخصصي ويژه اعضاي هيأت علمي.
 7. برنامه ریزی برای گردهمایی مدیران گروه ها و پیگیری امور مربوط
 8. پيگيري تصويب تغييرات جزیي در برنامه هاي آموزشي و سرفصل دروس رشته ها در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري.
 9. برنامه ريزي براي تشكيل جلسات كميسيون ها و شوراهاي مرتبط با امور برنامه ريزي آموزشي و درسي.
 10. همكاري با دفتر همكاريهاي آموزشي و آزمون در زمينه هاي: اعلام نام رشته ها، مواد امتحاني و ضرايب آنها و ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع دكتری
 11. ارائه خدمات آموزشي و مشاوره اي در حيطه وظايف اين مديريت به واحدهاي آموزشي و پژوهشي داخل و خارج از دانشگاه
 12. برقراري ارتباط با واحدهاي برنامه ريزي ديگر دانشگاههاي داخل و خارج از كشور به منظور تبادل نظر و افزايش كيفيت برنامه ريزي های آموزشي.
 13. بررسي و انجام مطالعات لازم در امور برنامه ريزي آموزشي و اعلام نتايج مطالعات به مسئولان ذي ربط
 14. تهيه بانك اطلاعاتي طبقه بندي شده از برنامه ها و دروس مصوب رشته هاي تحصيلي داير دانشگاه به تفكيك مقاطع كارشناسي ارشد و دكتری.
 15. انجام ساير امور محوله از سوي معاونت آموزشی و ریاست دانشگاه.