معرفی


 

مدیریت همكاری‏‌های آموزشی و آزمون دانشگاه تربیت مدرس در راستای سیاست‏‌های كلی دانشگاه و زیر نظر معاونت آموزشی، عهده دار برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های زیر است:
الف- پذیرش دانشجو در دوره‌های دكتری تخصصی (Ph.D.) از طریق آزمون سراسری نیمه متمرکز
ب- پذیرش دانشجو در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی از طریق پذیرش های غیر آزمونی (دانشجویان استعداد درخشان، انتقال خارج به داخل، بورس وزارت متبوع و ... )
ج- برگزاری آزمون‌های زبان عمومی (در سطح تافل)
د-مشارکت در برگزاری آزمون های اختصاصی سازمان ها و موسسات