آمنه ملامحمدی

آمنه ملامحمدی

رئیس اداره آموزش دانشکده
82885040
molamohamadi@modares.ac.ir
زهرا زمانپور

زهرا زمانپور

رئیس اداره پژوهش
82883518
zamanz@modares.ac.ir
محمدرضا ابراهیمی
محمدرضا ابراهیمی

كاردان آزمایشگاه

82883509
mr.ebrahimi@modares.ac.ir
بهروز پهلوانی

کارشناس آزمایشگاه مهندسی پزشکی

3000
مریم حسین‌خانی
مریم حسین‌خانی

مسئول اموردفتری وبایگانی

82884952
hosseinkhani@modares.ac.ir
آذر خزاعی پور
آذر خزاعی پور

مسئول آزمایشگاه (كارشناس) گروه الكترونیك

82884907
khazaie@modares.ac.ir
 زهرا رضائی سنگسركی
زهرا رضائی سنگسركی

كاردان

82883992
rezaey@modares.ac.ir
 سیده فیروزه سیدعلیخانی
سیده فیروزه سیدعلیخانی

كاردان

82884948
f_alikhani@modares.ac.ir
علی شکرالله‌زاده طهرانی

کارشناس آزمایشگاه نانو اپتو الکترونیک

82884906
a.shokrolahzade@modares.ac.ir
الهام عارفی

کارشناس گروه هیأت علمی

82884949
e.arefi@modares.ac.ir
حمیدرضا گوهریان
حمیدرضا گوهریان

مسئول آزمایشگاه (كارشناس) گروه قدرت

82883960
goharian@modares.ac.ir