ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناس تلفن
1 پردازش سیگنالهای دیجیتال الکترونیک ... 02182884329
2 سیستم های الکترونیک الکترونیک آذر خزاعی پور 82884328
3 نانواپتوالکترونیک الکترونیک علی شکراله زاده 82884906
4 مدل سازی و شبیه سازی ادوات الکترونیک آذر خزاعی پور 82884338
5 میکروالکترونیک الکترونیک آذر خزاعی پور 82883506
6 موج میلیمتری و تراهرتز الکترونیک آذر خزاعی پور 82884996
7 نانوحسگرها و آشکارسازها الکترونیک ... 82884995
8 سیستم های مخابراتی مخابرات مدیر داخلی (مسلم فروزش) 82884332
9 پردازش سیگنالهای پزشکی مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک ... 82884331
10 فراصوت مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک ...
11 برنامه ریزی و بازار در شبکه های قدرت قدرت حمیدرضا گوهریان
12 ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی کنترل محمدرضا ابراهیمی 82883509
13 سیستمهای کنترل پیشرفته کنترل محمدرضا ابراهیمی 82883509
14 سیستمهای کنترل هوشمند کنترل محمدرضا ابراهیمی 82884337
15 کنترل و شبکه های ارتباطی کنترل محمدرضا ابراهیمی
16 سیستمها، علوم زیستی و کنترل کنترل محمدرضا ابراهیمی 82884336
17 امنیت شبکه های صنعتی و اینترنت اشیا کنترل محمدرضا ابراهیمی 82883509
18 مایکروویو مخابرات ... 82883523
19 مخابرات ماهوارهای مخابرات ...
20 نوآوری سامانه های ارتباطی سیار مخابرات ... 1112651
21 پردازش تصویر و آنالیز اطلاعات مخابرات ... 82884330