فرم‌ها


 
فرم های دانشگاهbulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: تمدید تحصیلی دکتری دکتری 77
فرم شماره 2: تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری 69
فرم شماره 3: فرم تعیین موضوع سمینار1 دکتری دکتری 95
فرم شماره 2: تمدید تحصیلی دوم کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 62
فرم شماره 1: تمدید تحصیلی اول کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 56
فرم شماره 3: فرم تعیین استاد راهنما و عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد 122
فرم شماره 4: فرم تعیین موضوع سمینار کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 123
فرم شماره 1: فرم انصراف از تحصیل مشترک 42
فرم شماره 2: تسویه حساب مشترک 260
فرم شماره 3: مجوز دفاع مشترک 160
فرم شماره 4: فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 20
فرم شماره 5: درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون موارد‌ خاص مشترک 138
فرم شماره 6: درخواست مجوز خروج از کشور (سفرهای زیارتی و ساحتی) مشترک 21
فرم شماره 7: فرم درخواست صدور گواهی ( اعلام معدل، ارزیابی جامع، اعلام فراغت ار تحصیل، اعلام رتبه) مشترک 33فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری 146
فرم شماره 2: فرم دفاع از رساله دکتری دکتری 111
فرم شماره 1: فرم دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 219
فرم شماره 2: فرم صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 147
فرم شماره 1: اطلاعیه جلسه دفاع مشترک 288
فرم شماره 2: تغییر استاد مشاور مشترک 65
فرم شماره 3: تعیین استاد راهنمای دوم پایان نامه / رساله مشترک 22
فرم شماره 4: تقاضای تغییر عنوان پایان نامه /رساله مشترک 32
فرم شماره 5: تعهد نامه ارائه مقاله ثبت نام شده در کنفرانس مشترک 28
فرم شماره 6: فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه‌/ رساله مشترک 43
فرم شماره 7: صورت ریز هزینه های مصرفی پایان نامه مشترک 43
فرم شماره 8: فرم انتخاب پایان نامه/ رساله برتر دانشجویی مشترک 30
فرم شماره 9: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران مشترک 40
فرم شماره 10: تسویه حساب دانشکده مشترک 280
فرم شماره 11: الگوی چکیده پایان‌نامه/رساله مشترک 255
فرم شماره 12: خلاصه آئین نگارش پایان‌نامه/ رساله مشترک 248
فرم شماره 13: فرم های لازم برای فرصت مطالعاتی دانشجویان مشترک 41فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم دریافت کلید آزمایشگاه از امور اداری دانشکده مشترک 164
فرم شماره 2: برنامه حضور دانشجویان درآزمایشگاه مشترک 180
فرم شماره 3: مجوز استفاده از آزمایشگاه مشترک 327
فرم شماره 4: فرم انتقال اموال داخلی واحد مشترک 11
فرم شماره 5: فرم انتقال اموال مشترک 19
فرم شماره 6: فرم درخواست خروج اموال از دانشگاه مشترک 10