مهدی آبادی
دانشیار گروه معماری سیستم‌های کامپیوتری

مهدی آبادی

وحید احمدی
استاد گروه الکترونیک

وحید احمدی

سجاد ازگلی
دانشیار گروه کنترل

سجاد ازگلی

زهرا اطلس باف
دانشیار گروه مخابرات

زهرا اطلس باف

امید اکبری
استادیار گروه معماری سیستم‌های کامپیوتری

امید اکبری

بهزاد اکبری نودوزقی
دانشیار گروه معماری سیستم‌های کامپیوتری

بهزاد اکبری نودوزقی

مریم ایمانی آرانی
استادیار گروه مخابرات

مریم ایمانی آرانی

صادق بلوکی
استادیار گروه کنترل

صادق بلوکی

زهرا بهمنی دهکردی
استادیار گروه مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک

زهرا بهمنی دهکردی

رضا بیرانوند
دانشیار گروه قدرت

رضا بیرانوند

محسن پارسامقدم
استاد گروه قدرت

محسن پارسامقدم

منصوره پاکروان
استادیار گروه مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک

منصوره پاکروان

ابومسلم جان نثاری
دانشیار گروه الکترونیک

ابومسلم جان نثاری

سعید جلیلی
دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر

سعید جلیلی

وحید جوهری مجد
دانشیار گروه کنترل

وحید جوهری مجد

محمودرضا حقی فام
استاد گروه قدرت

محمودرضا حقی فام

محمدتقی حمیدی بهشتی
دانشیار گروه کنترل

محمدتقی حمیدی بهشتی

سارا درباری کوزه کنان
دانشیار گروه الکترونیک

سارا درباری کوزه کنان

صادق دری نوگورانی
استادیار گروه معماری سیستم‌های کامپیوتری

صادق دری نوگورانی

سید حامد دلخوش
استادیار گروه قدرت

سید حامد دلخوش

مهدی رعایائی اردکانی
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر

مهدی رعایائی اردکانی

امین رمضانی
استادیار گروه کنترل

امین رمضانی

مهدی سجودی
دانشیار گروه کنترل

مهدی سجودی

سعید سعیدی
استادیار گروه الکترونیک

سعید سعیدی

حمید سعیدی
دانشیار گروه مخابرات

حمید سعیدی

حسین سیفی
استاد گروه قدرت

حسین سیفی

احمدرضا شرافت
استاد گروه مخابرات

احمدرضا شرافت

علیرضا شفیعی نژاد
استادیار گروه معماری سیستم‌های کامپیوتری

علیرضا شفیعی نژاد

محمدکاظم شیخ الاسلامی
دانشیار گروه قدرت

محمدکاظم شیخ الاسلامی

محمد صنیعی آباده
دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر

محمد صنیعی آباده

بیژن عباسی آرند
دانشیار گروه مخابرات

بیژن عباسی آرند

پائیز عزمی
استاد گروه مخابرات

پائیز عزمی

محسن غفاری میاب
دانشیار گروه مخابرات

محسن غفاری میاب

داوود فتحی
دانشیار گروه الکترونیک

داوود فتحی

کیوان فرورقی
استاد گروه مخابرات

کیوان فرورقی

فوآد قادری
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر

فوآد قادری

محمدحسن قاسمیان یزدی
استاد گروه مخابرات

محمدحسن قاسمیان یزدی

احسان اله کبیر
استاد گروه الکترونیک

احسان اله کبیر

علی محلوجی فر
دانشیار گروه مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک

علی محلوجی فر

بابک محمدزاده اصل
دانشیار گروه مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک

بابک محمدزاده اصل

محمدکاظم مروج فرشی
استاد گروه الکترونیک

محمدکاظم مروج فرشی

نصراله مقدم چرکری
دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر

نصراله مقدم چرکری

نادر مکاری یامچی
دانشیار گروه مخابرات

نادر مکاری یامچی

حمیدرضا مومنی
استاد گروه کنترل

حمیدرضا مومنی

عبدالرضا نبوی
استاد گروه الکترونیک

عبدالرضا نبوی

امیر نیک پیک
استادیار گروه الکترونیک

امیر نیک پیک

حسین همائی
استادیار گروه معماری سیستم‌های کامپیوتری

حسین همائی

علی یزدیان ورجانی
دانشیار گروه قدرت

علی یزدیان ورجانی

اعضای هیات علمی بازنشسته

مجتبی لطفی زاد
استادیار گروه الکترونیک

مجتبی لطفی زاد

اعضای هیات علمی ادوار گذشته

مرحوم محمد حکاک
گروه مخابرات

مرحوم محمد حکاک