دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

گروه های آموزشی

الکترونیک

قدرت

مخابرات

کنترل

مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

مهندسی کامپیوتر

معماری سیستم های کامپیوتری

 

معاون پژوهشی و فناوری

اداره امور پژوهشی

کتابخانه

 

معاون آموزشی

اداره امور آموزش و دانشجویی

 

معاون اداری و مالی

واحد مالی

اداره امور اداری